Các khoá học sắp triển khai


CÁC KHOÁ HỌC SẮP TRIỂN KHAI
A) Khóa học phương pháp nghiên cứu:

Nội dung

Mục đích

+ Khoá Đào tạo Kinh tế lượng ứng dụng trong kinh tế & Tài chính:

Phần cơ bản:

- Thống kê ứng dụng

- Tương quan, hồi quy đơn, bội

- Biến giả, hiện tượng đa cộng tuyến, phương sai thay đổi, tương quan chuỗi

- Kiểm định lựa chọn mô hình

- Mô hình Logit/Probit

- Các tình huống nghiên cứu thực tiễn

Phần nâng cao:

- Phân tích dữ liệu chuỗi thời gian

- Mô hình ARIMA, ARCH, GARCH

- Mô hình VAR, VECM

- Kiểm định quan hệ nhân quả Granger

- Dữ liệu bảng

- Biến công cụ, mô hình GMM

- Các tình huống nghiên cứu thực tiễn

Trang bị công cụ để giúp các nhà quản lý, các chuyên viên nghiên cứu, SV phát triển kỹ năng sử dụng các công cụ thống kê, các phương pháp định lượng định tính phân tích số liệu tài chính kinh tế để ra quyết định hiệu quả, khoa học

+ Khoá Nghiên cứu định lượng sử dụng Excel:

- Pivot Table, Thống kê mô tả, kiểm nghiệm giả thiết, ANOVA, hồi quy đơn bội

- Nội dung:

- Giới thiệu MS Excel, các chức năng cơ bản

- Thống kê mô tả

- Xây dựng khoảng tin cậy

- Lấy mẫu dữ liệu

- Kiểm tra giả thiết (kiểm định trung bình, phương sai...), ANOVA

- Ma trận hệ số tương quan

- Phân tích hồi quy

Trang bị công cụ để giúp các nhà quản lý, các chuyên viên nghiên cứu, SV phát triển kỹ năng sử dụng các công cụ thống kê, các phương pháp định lượng định tính phân tích số liệu tài chính kinh tế để ra quyết định hiệu quả, khoa học


B) Chương trình Tài chính và Quản lý

Mục đích: trang bị công cụ, phát triển kỹ năng phân tích số liệu kế toán, tài chính để ra quyết định hiệu quả.

Nội dung

Mục đích

Chủ đề 1: Phân tích Báo cáo tài chính (2-3 buổi)
1. Các nguyên tắc cơ bản của kế toán

2. Các BCTC cơ bản

- Bảng cân đối TS, Báo cáo kết quả kinh doanh, BC dòng tiền

3. Phân tích các BCTC

- Phân tích xu hướng (horizontal)

- Phân tích chiều dọc (vertical)

- Phân tích tỷ số (ratio)

4. Thảo luận tình huống (case):

- So sánh BCTC của các công ty ở Mỹ, châu Âu, châu Á và VN

- Phân tích BCTC của một số công lớn tại Việt Nam

Giúp nhà quản lý đánh giá hiệu quả và vị thế tài chính của công ty để ra quyết định

Chủ đề 2: Chi phí, phân tích hòa vốn (3 buổi)

1. Phân loại chi phí
- Đối tượng chi phí (Cost objects), chi phí trực tiếp (direct), CP gián tiếp (indirect), phân bổ chi phí (cost allocation)
- Kiểm soát chi phí: chi phí dự toán (budgeted cost), CP thực tế (actual)
Ứng xử của chi phí: Biến phí, định phí, chi phí hỗn hợp, tiêu thức phân bổ chi phí (cost driver)
- Chi phí sản phẩm (product cost), chi phí thời kỳ (period)
2. Phân tích điểm hòa vốn
3. Phân tích tình huống: xác định chi phí hoạt động của các phòng ban khác nhau - ứng dụng phương pháp phân bổ theo hoạt động ABC (HDR14)

Giúp nhà quản lý hiểu rõ bản chất các loại chi phí, phân tích hiệu quả các đơn vị của mình

Chủ đề 3: Lập ngân sách và kiểm soát bằng ngân sách (2 buổi)

1. Ưu điểm của ngân sách
2. Lập ngân sách hoạt động
3. Ngân sách tài chính (tiền mặt, vốn)
4. Phân tích nhạy cảm (sensitivity analysis)
5. Kế toán trách nhiệm (responsibility accounting)
    -  Cost/revenue center, profit center, investment center
    -  Chi phí kiểm soát được (Controllable costs) và không kiểm soát được (uncontrollable) 6. Kiểm soát bằng ngân sách
7. Case: so sánh chi phí hoạt động của các công ty trên thế giới và ở Việt nam

   Giúp nhà quản lý thiết kế hệ thống báo cáo, kiểm soát trong đơn vị; ứng dụng công cụ benchmarking để nâng cao hiệu quả

Chủ đề 4: Ra quyết định và thông tin liên quan (1 buổi)

1. Chi phí và doanh thu liên quan
2. Thông tin liên quan định tính và định lượng
3. Phân tích lợi nhuận của khách hàng (customer profitbility)
4. Các tình huống minh họa

Giúp nhà quản lý xác định các thông tin liên quan khi ra quyết định

Chủ đề 5: Balanced Scorecard và KPI (2 buổi)

1. Khái niệm
2. Cases: Ứng dụng KPI tại các công ty trên thế giới

Hiểu và ứng dụng KPI

Chủ đề 6: Giá trị thời gian của đồng tiền (1 buổi)

Hiểu nền tảng của tài chính

Chủ đề 7: Phân tích hiệu quả dự án đầu tư (2 buổi)

1. NPV và các tiêu chí đầu tư khác
2. Ra quyết định đầu tư vốn (capital budgeting)
- Cash flows, Suất chiết khấu (required rate of return), vốn lưu động
3. Case: tùy chọn (+1 buổi)

Phát triển kỹ năng đánh giá một dự án

Chủ đề 8: Quản lý Tiền và tài sản ngắn hạn (1 buổi)

Xây dựng ngân sách tiền mặt
Cases: quản lý tiền mặt tại một công ty

Giúp nhà quản lý ý thức về tầm quan trọng của quản lý tiền mặt.

Chủ đề 9: Standard costing (1 buổi)

1. Lợi ích của việc xây dựng hệ thông chí phí tiêu chuẩn
2. Xây dựng hệ thông chí phí tiêu chuẩn
3. Case: hệ thông chí phí tiêu chuẩn tại một công ty

Giúp nhà quản lý ý thức về tầm quan trọng, lợi ích của hệ thông chí phí tiêu chuẩn

HỢP TÁC

Tổng truy cập: 164,577

15,579