Nghiên cứu đang thực hiện

 1. Phân tích bất ổn tài chính
 2. Cấu trúc tài chính và hiệu quả kinh tế (Financial structure and economic performance)
 3. Hiệu quả của một số ngành công nghiệp (Performance of selected industries)
 4. Hiệu quả đấu giá IPO
 5. Hiệu quả dài hạn và ngắn hạn của quá trình cổ phần hóa tại Việt Nam
 6. Tác động của cổ phần hóa đến phúc lợi xã hội
 7. Ảnh hưởng của định giá thấp đến hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp cổ phần hóa, đến quyền lợi của nhà đầu tư
 8. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả doanh nghiệp cổ phần hóa tại Việt Nam
 9. Đánh giá hiệu quả của phương pháp đấu giá kiểu Anh đến thành công của cổ phần hóa tại Việt Nam
 10. Ảnh hưởng của niêm yết đến hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp IPO
 11. Women CEO Project


HỢP TÁC

Tổng truy cập: 290,920

14,617