MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Truyền thông về Phòng Mô Phỏng - Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế & tài chính


Tập huấn với Chuyên gia Thomson Reuters:


Một số hình ảnh tiếp các nhà nghiên cứu Trong và ngoài nước:

Sinh viên thực tập tại Phòng mô phỏng:Một số hình ảnh Hội thảo và tập huấn tại Trung tâm:HỢP TÁC

Tổng truy cập: 282,999

127,225