Nhân sự

Họ tên

Phụ trách

TS. Trần Hùng Sơn

Giám đốc Trung tâm

Email

sonth@uel.edu.vn

Điện thoại

 08.37244555 - 6671

 Tải CV về

- Tổ chức thực hiện báo cáo thường niên TTTC

- Tổ chức hội thảo, hội nghị, seminar

- Hỗ trợ hoạt động NCKH sinh viên

- Phối hợp với các đơn vị tổ chức các lớp huấn luyện khai thác cơ sở dữ liệu, sử dụng phần mềm mô phỏng trong các môn học

- Tổ chức thực hiện các hoạt động hỗ trợ dữ liệu phục vụ nghiên cứu theo yêu cầu

- Tuyển dụng nhân sự và đề xuất tiểu ban tuyển dụng nhân sự của Trung tâm

- Đánh giá hiệu suất và phân loại CBNV Trung tâm

- Đối nội

- Đối ngoại

TS. Trần Quang Văn

Phó Giám đốc Trung tâm

Email:
vantq@uel.edu.vn

Điện thoại

08.37244555 - 6671

Tải CV về 

- Xây dựng, kết nối cộng đồng các nhà Khoa học trong nước và quốc tế

- Phối hợp, tổ chức thực hiện các đề tài NCKH quốc tế, đề tài trọng điểm

- Tổ chức thực hiện các nghiên cứu theo đặt hàng của doanh nghiệp và của các tổ chức khác

- Tổ chức và xây dựng các module về phương pháp nghiên cứu cho CH, NCS, CBGV UEL

- Quản lý website của TT

- Đối ngoại

GS.TS Nguyễn Thị Cành

Cố vấn Trung tâm

Email

canhnt@uel.edu.vn

Điện thoại

08.37244555 - 6671

 Tải CV về

- Xây dựng các chương trình đào tạo ngắn hạn.

- Phối hợp tổ chức thực hiện báo cáo thường niên Thị trường tài chính

- Phối hợp tổ chức thực hiện các đề tài NCKH quốc tế, đề tài trọng điểm

- Phối hợp tổ chức hội thảo, hội nghị, seminar

- Cố vấn hỗ trợ hoạt động NCKH sinh viên

- Cố vấn tổ chức thực hiện các nghiên cứu theo đặt hàng của doanh nghiệp và các địa phương

- Phối hợp tổ chức và xây dựng các module về phương pháp nghiên cứu cho CH, NCS, CBGV UEL

 


Ths. Nguyễn Thanh Liêm

Nghiên cứu viên

Email

liemnt@uel.edu.vn

Điện thoại

08.37244555 - 6675
Tải CV về

 

- Tham gia hỗ trợ hoạt động NCKH sinh viên theo phân công.

- Tham gia tổ chức thực hiện các nghiên cứu theo đặt hàng của doanh nghiệp theo phân công.

- Phối hợp tổ chức và xây dựng các module về phương pháp nghiên cứu cho CHV, NCS, CBGV UEL theo phân công.

- Tham gia tổ chức các lớp huấn luyện khai thác cơ sở dữ liệu, sử dụng phần mềm mô phỏng trong các môn học.

- Thực hiện các hoạt động hỗ trợ dữ liệu phục vụ nghiên cứu theo yêu cầu.

Ths. Nguyễn Tôn Nhân
Nghiên cứu viên

Email
ntnhan@uel.edu.vn

Điện thoại

 08.37244555 - 6675

 Tải CV về

- Tham gia hỗ trợ hoạt động NCKH sinh viên theo phân công.

- Tham gia tổ chức thực hiện các nghiên cứu theo đặt hàng của doanh nghiệp theo phân công.

- Phối hợp tổ chức và xây dựng các module về phương pháp nghiên cứu cho CHV, NCS, CBGV UEL theo phân công.

- Tham gia tổ chức các lớp huấn luyện khai thác cơ sở dữ liệu, sử dụng phần mềm mô phỏng trong các môn học.

- Thực hiện các hoạt động hỗ trợ dữ liệu phục vụ nghiên cứu theo yêu cầu.

Ths. Nguyễn Đình Thiên

Nghiên cứu viên             

Email

thiennd@uel.edu.vn

Điện thoại

 08.37244555 – 6675

Tải CV về 

- Tham gia hỗ trợ hoạt động NCKH sinh viên theo phân công.

- Tham gia tổ chức thực hiện các nghiên cứu theo đặt hàng của doanh nghiệp theo phân công.

- Phối hợp tổ chức và xây dựng các module về phương pháp nghiên cứu cho CHV, NCS, CBGV UEL theo phân công.

- Tham gia tổ chức các lớp huấn luyện khai thác cơ sở dữ liệu, sử dụng phần mềm mô phỏng trong các môn học.

- Thực hiện các hoạt động hỗ trợ dữ liệu phục vụ nghiên cứu theo yêu cầu.

Ths. Lê Hải Nam

Nghiên cứu viên     

Email

namlh@uel.edu.vn

Điện thoại

08.37244555 – 6675

 

Nghiên cứu

Tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học theo phân công.

Tập huấn, giảng dạy   

Tham gia soạn và giảng dạy các chương trình hỗ trợ nghiên cứu khoa học theo phân công.

 Phân công khác

- Chịu trách nhiệm kỹ thuật các phần mềm nghiên cứu và giảng dạy tại Trung tâm.

- Chịu trách nhiệm kỹ thuật về công tác website Trung tâm, phụ trách quản lý nội dung website của trung tâm;

- Theo phân công khác của Ban lãnh đạo Trung tâm.

 
Ths. Châu Nguyễn Thanh Ngân

Chuyên viên

Email: 
ngancnt@uel.edu.vn

Điện thoại: 08.37244555 – 6671


- Giới thiệu, huấn luyện phương pháp truy cập Cơ sở dữ liệu Thomson Reuters cho sinh viên, giảng viên UEL.

- Tổ chức, quản lý và huấn luyện nhóm cộng tác viên  nghiên cứu (sinh viên) chuyên hỗ trợ CB-GV UEL truy xuất Cơ sở dữ liệu Thomson Reuters tại Trung tâm;

- Tổ chức và thực hiện thủ tục cho các buổi training và Seminar tại Trung tâm;

- Thư ký các đề tài nghiên cứu khoa học thuộc Trung tâm;

- Thực hiện các công tác hành chính, nhân sự tại trung tâm và phụ trách liên hệ với các phòng ban;

- Sắp xếp lịch làm việc, lịch hẹn, lịch truy cập dữ liệu cho CBGV và SV trường;

-  Đón tiếp, giới thiệu Trung tâm đến khách tham quan và các đối tượng quan tâm.

- Công tác khác theo phân công của lãnh đạo Trung tâm.

 

HỢP TÁC

Tổng truy cập: 141,915

10,397