Lớp khai thác cơ sở dữ liệu Thomson Reuters

Hàng tháng Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế & Tài chính tổ chức tập huấn cách khai thác hai bộ cơ sở dữ liệu Eikon và Datastream với sự phối hợp của chuyên gia công ty Thomson Reuters. Các đối tượng có thể tham gia gồm các cán bộ giảng viên, nghiên cứu sinh, sinh viên và các đối tượng khác có quan tâm. 


HỢP TÁC

Tổng truy cập: 645,078

28,727