Báo cáo thường niên thị trường tài chính 2018: Cải cách ngân sách nhà nước thuế và phí

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH 2018
CẢI CÁCH NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ,THUẾ VÀ PHÍ     Trong tháng 4 năm 2019, CEFR trân trọng giới thiệu cuốn sách Báo cáo thường niên thị trường tài chính Việt Nam 2018: Cải cách ngân sách nhà nước, thuế và phí - chủ biên bởi tác giả Hoàng Công Gia Khánh – Trần Hùng Sơn

     Trong năm 2017 - 2018, Bộ Tài Chính đã đưa ra dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung Luật Thuế: Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Thuế tài sản,… Việc sửa đổi, bổ sung này nhằm thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011 – 2020. Vì vậy, Báo cáo thường niên thị trường tài chính 2018 sẽ tập trung vào chủ đề cải cách ngân sách nhà nước, thuế và phí. “Báo cáo thường niên thị trường tài chính Việt Nam 2018: Cải cách ngân sách nhà nước, thuế và phí” gồm có năm chương được cấu trúc theo trình tự logic bắt đầu từ phân tích những cải cách ngân sách nhà nước của Việt Nam đến cải cách thuế thu nhập (doanh nghiệp và cá nhân), sau đó trình bày kinh nghiệm thực thi chính sách thuế bất động sản ở các nước và những hàm ý cho Việt Nam, tiếp theo là phân tích những tác động kinh tế của việc điều chỉnh thuế giá trị gia tăng tại Việt Nam và cuối cùng là các vấn đề liên quan đến phí và chính sách thu phí.
HỢP TÁC