Báo cáo thường niên thị trường tài chính 2018: Cải cách ngân sách nhà nước thuế và phí (07/05/2019)

Trong tháng 4/2019, CEFR trân trọng giới thiệu cuốn sách Báo cáo thường niên thị trường tài chính Việt Nam 2018: Cải cách ngân sách nhà nước, thuế và phí

Báo cáo thường niên thị trường tài chính 2017: Tiếp cận tài chính (04/05/2018)

Trong năm 2017, vấn đề "Khả năng tiếp cận các nguồn lực tài chính của chính quyền địa phương tại Việt Nam" đã được đưa ra thảo luận

HỢP TÁC

Tổng truy cập: 749,191

33,448