Chương trình đào tạo: Phân tích thống kê và Kinh tế lượng (28/02/2018)

Làm chủ được Stata trong phân tích thống kê và định lượng
Sử dụng được các phương pháp kinh tế lượng hiện đại trong nghiên cứu

HỢP TÁC

Tổng truy cập: 743,976

152,193