Hoạt động Nghiên cứu & Đào tạo

Các chủ đề nghiên cứu
- Chất lượng tăng trưởng, liên kết kinh tế vùng, và tác động lan tỏa tăng tưởng 
- Các yếu tố quyết định TFP và tác động lan tỏa TFP trong cộng đồng doanh nghiệp 
- Các chiều cạnh của phát triển con người ở các quốc gia đang phát triển 
- Tác động của biến đổi khí hậu lên sinh kế người dân và lên an ninh lương thực 
- Các lực đẩy, tiếp cận các nguồn lực và chất lượng sống của người di cư
- Biến động dân số và nguồn nhân lực trong thế giới mở 
- Cơ hội tiếp cận các dịch vụ tài chính của cá nhân và doanh nghiệp
- Ước lượng lạm phát kì vọng dựa trên số liệu điều tra 
- Hiệu quả của sáp nhập, và các điều chỉnh tài chính trong doanh nghiệp 
- Hiệu quả và quản trị rủi ro tài chính, các định chế tài chính và định giá tài sản 
- Phân tích hiệu quả thu chi ngân sách, đầu tư công và nợ công

Các khóa đào tạo 
- Kinh tế lượng cơ bản và nâng cao 
- Tài chính định lượng 
- Kinh tế phát triển nâng cao định lượng 
- Phương pháp phân tích nghèo đa chiều 
- Phương pháp nghiên cứu khoa học kinh tế 
- Kỹ năng khai thác,  phân tích, xử lý số liệu  
- Ứng dụng Stata, SPSS, Eview, R trong nghiên cứu kinh tế 

Các dịch vụ nghiên cứu 

- Tư vấn chọn mẫu, thiết kế bảng hỏi, và điều tra 
- Tư vấn các nguồn số liệu khác nhau phục vụ cho nghiên cứu 
- Tư vấn phương pháp khai thác, xử lý và phân tích số liệu 
- Cung cấp dữ liệu và hỗ trợ sinh viên thực hiện các nghiên cứu 
- Thực hiện các module thực hành phân tích dữ liệu cho các môn học 

HỢP TÁC