Huỳnh Thị Ngọc Lý

ThS. Huỳnh Thị Ngọc Lý
Nghiên cứu viên Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Tài chính

1. Giới thiệu
Huỳnh Thị Ngọc Lý hiện đang công tác tại Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Tài chính, Đại học Kinh tế- Luật. Huỳnh Thị Ngọc Lý tốt nghiệp MBA tại National Institute of Development Administration (NIDA-Thái Lan) năm 2019. Các chủ đề nghiên cứu quan tâm: Fintech, trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, thương hiệu.

2. Các chủ đề nghiên cứu
- Fintech
- Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp
- Thương hiệu.

4. Liên hệ
Email: lyhtn@uel.edu.vn

5. Lý lịch khoa học
Lý lịch khoa học: Lylichkhoahoc.HuynhThiNgocLy.doc


HỢP TÁC

Tổng truy cập: 754,770

33,026