Bài báo xuất bản tháng 3-4/2019

     Trong tháng 3-4/2019, các thành viên của CEFR và các đồng nghiệp đã có 3 bài báo khoa học được đăng tải và chấp thuận đăng tải trên các tạp chí quốc tế thuộc danh mục SSCI và Scopus.

Tác gi

Tên

Tạp chí

Link

Thuộc danh mục

Hai-Dang Nguyen, Thanh Ngo, Tu DQ Le, Huong Ho and Hai T.H. Nguyen

The Role of Knowledge in Sustainable Agriculture: Evidence from Rice Farms’ Technical Efficiency in Hanoi, Vietnam

Sustainability (ISSN 2071-1050)

Link

SSCI

Le Duc Quang Tu, Tran Hung Son, Nguyen Thanh Liem

The impact of multimarket contacts on bank stability in Vietnam

Pacific accouting review (ISSN: 0114-0582)  

Link

ABDC, Scopus

Thanh Ngo, Tu Le, Son H. Tran, Anh Nguyen and Canh Nguyen

Sources of the Performance of Manufacturing Firms: Evidence from Vietnam

Post-Communist Economies (Print ISSN: 1463-1377; Online ISSN: 1465-3958)

Link

SSCIHỢP TÁC