Tiếp cận tài chính của chính quyền địa phương

TIẾP CẬN TÀI CHÍNH CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG

TÓM TẮT
Bài nghiên cứu sử dụng số liệu thứ cấp giai đoạn (2010/2013-2017) và các tài liệu pháp lý để phân tích thực trạng tiếp cận tài chính của chính quyền địa phương tại Việt Nam. Kết quả phân tích đã chỉ ra rằng cơ chế phân bổ ngân sách địa phương hiện nay còn có biểu hiện thiếu minh bạch và thiếu công bằng qua tiêu chí định mức chi và thực tế chi trên đầu người giữa các địa phương, giữa nhóm tỉnh, thành phố có mức thu vượt chi với nhóm địa phương có thu chưa đủ chi phải điều tiết từ trung ương. Kênh tiếp cận tài chính qua vay nợ từ phát hành trái phiếu chính quyền địa phương (CQĐP) chỉ tập trung ở một vài địa phương có quy mô kinh tế lớn và có năng lực trả nợ. Nguồn vay nợ qua vay lại ODA cũng có những quy định ngặt nghèo, quy trình phức tạp ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ các dự án vay nguồn vốn này. Trên cơ sở phân tích các hạn chế nêu trên, nghiên cứu đã đưa ra một số hàm ý chính sách mang tính công bằng, nâng cao khả năng tiếp cận tài  chính  của  chính  quyền  địa  phương  nhằm  thúc  đẩy  phát triển  kinh  tế - xã  hội  địa phương nói riêng và cả nước nói chung.

Xem thêm: 04. Tiếp cận tài chính của chính quyền địa phương.pdf


HỢP TÁC

Tổng truy cập: 784,253