Tiếp cận tài chính của chính quyền trung ương

TIẾP CẬN TÀI CHÍNH CỦA CHÍNH QUYỀN TRUNG ƯƠNG

TÓM TẮT
Các số liệu giai đoạn 2010-2016 và ước 2017 được dùng để phân tích tình hình tài chính cũng như cách thức chính quyền trung ương tại Việt Nam tìm kiếm các nguồn tài trợ cho nhu cầu chi khu vực nhà nước ngày càng gia tăng và cạnh tranh lẫn nhau. Qua phân tích, bức tranh tài chính Chính phủ cho thấy những nét nổi bật như: thu ngân sách nhà nước từ nội địa tăng dần về tỷ trọng, thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp là hai khoản thu lớn nhất, áp lực thuế nặng hơn trên phạm vi toàn xã hội, nợ công chủ yếu là nợ ngoài nước và tỷ lệ nợ công so với GDP tiến gần đến ngưỡng đỉnh cho phép của Quốc hội, chi thường xuyên của ngân sách nhà nước tăng nhanh, chi đầu tư công nói chung  và  đầu  tư  công  nói  riêng  trong  các  dự án  thuộc  ngành  Công-Thương  thất  thoát nhiều chục nghìn tỷ đồng, thâm hụt ngân sách sau nhiều năm dai dẳng ở mức cao đã giảm còn 3,5% GDP năm 2017.

Nội dung chương gồm bốn phần. Phần Một trình bày tình hình tài chính các quốc gia trong khu vực ASEAN và thế giới giới nhằm phục vụ đối chiếu, so sánh (benchmarking) với tài chính Chính phủ Việt Nam. Phần Hai mô tả tài chính và tiếp cận tài chính của chính quyền trung ương. Phần Ba thảo luận về rủi ro tài khóa. Phần Bốn trình bày khuyến nghị về mặt chính sách để việc tiếp cận tài chính của Chính phủ trở nên bền vững và hiệu quả hơn.

Xem thêm: 05. Tiếp cận tài chính của chính quyền trung ương.pdfHỢP TÁC

Tổng truy cập: 784,239