GS. Michel Simioni

GS. Michel Simioni
Nhà nghiên cứu cao cấp, Viện nghiên cứu quốc gia de la Recherche Agronomique

Lĩnh vực nghiên cứu:
- Kinh tế lượng sản xuất: đo lường năng suất và hiệu quả
- Phân tích tiêu dùng và nhu cầu
- Tổ chức công nghiệp ứng dụng
- Kinh tế lượng không và bán tổng thể

Lý lịch khoa học: CV-SIMIONI-2016.pdf


HỢP TÁC

Tổng truy cập: 754,762

33,018