Trần Hùng Sơn


TS. Trần Hùng Sơn
Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Tài chính

1. Giới thiệu
Tiến sĩ Trần Hùng Sơn tốt nghiệp đại học Kinh tế TP.HCM chuyên ngành tài chính năm 2003 và nhận bằng tiến sĩ chuyên ngành kinh tế tài chính – ngân hàng tại Trường Đại học Kinh tế Luật – ĐHQG TP.HCM năm 2013. Hướng nghiên cứu của Tiến sĩ Trần Hùng Sơn bao gồm tài chính công ty, thị trường tài chính, tài chính phát triển (độ sâu tài chính, hiệu quả tài chính, ổn định tài chính và tiếp cận tài chính).

2. Hướng nghiên cứu
Tài chính công ty, độ sâu tài chính, hiệu quả tài chính, ổn định tài chính, tiếp cận tài chính.

3. Các công trình đã xuất bản

TT

Tên bài báo

Tên tác giả

Tên tạp chí

1

Các nhân tố tác động đến cơ cấu vốn các công ty niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM

Trần Hùng Sơn

Phát triển kinh tế

2

Cơ cấu vốn và hiệu quả hoạt động doanh nghiệp của các công ty niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM

Trần Hùng Sơn

Phát triển kinh tế

3

Vai trò của FDI đối với phát triển kinh tế Việt Nam

Trần Hùng Sơn

Phát triển kinh tế

4

Tốc độ điều chỉnh cấu trúc vốn mục tiêu các doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam

Trần Hùng Sơn

Công nghệ ngân hàng

5

Đặc điểm doanh nghiệp và tốc độ điều chỉnh cấu trúc vốn doanh nghiệp sản xuất công nghiệp niêm yết tại Việt Nam

Trần Hùng Sơn

PT KHCN-ĐHQG

6

Tình hình sức khỏe tài chính và hiệu quả hoạt động doanh nghiệp Việt Nam

Trần Hùng Sơn

Phát triển kinh tế

7

Phát triển ngành CN trọng điểm tại TPHCM

Trần Hùng Sơn

KHCN TPHCM

8

Phân tích chỉ số lành mạnh tài chính Việt Nam

Trần Hùng Sơn

Công nghệ ngân hàng

9

Phân tích các bất ổn tài chính của Việt Nam theo khung phân tích bảng cân đối kế toán

Trần Hùng Sơn, Nguyễn Tôn Nhân, Hoàng Trung Nghĩa

Phát triển Khoa học và Công nghệ

10

Phát triển tài chính và rủi ro các ngân hàng thương mại Việt Nam

Hoàng Công Gia Khánh, Trần Hùng Sơn

Phát triển Kinh tế

11

Factors Affecting Bank Risk-Taking: Evidence from Southeast Asian Countries

Trần Hùng Sơn, Nguyễn Thanh Liêm, Hoàng Trung Nghĩa

Phát triển Kinh tế

12

Ổn định tài chính, tăng trưởng và biến động kinh tế các nước ASEAN

Trần Hùng Sơn, Nguyễn Thanh Liêm, Trần Thanh Thúy Ngọc

Công nghệ ngân hàng

13

Determinants of capital structure of listed firms in Vietnam: A quantile regression approach

Nguyen Thi Canh, Nguyen Thanh Liem, Tran Hung Son

Phát triển Kinh tế

14

Hiệu quả hoạt động các DN cổ phần hóa.

Trần Hùng Sơn, Nguyễn Tôn Nhân.

Tạp chí tài chính.

15

Ảnh hưởng của việc niêm yết cổ phiếu đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp

Trần Hùng Sơn, Nguyễn Tôn Nhân.

Tạp chí tài chính.


4. Các đề tài, dự án

TT

Tên đề tài/dự án

Thời gian thực hiện

Chủ nhiệm

/Tham gia

1

Xây dựng chiến lược phát triển kinh tế VN 2020

2008-2010

Tham gia

2

Tác động xuất khẩu đến tăng trưởng kinh tế TP.HCM

2007-2008

Chủ nhiệm

3

Phân tích các nhân tố tác động đến cấu trúc vốn các DN SXCN TP.HCM

2010-2012

Chủ nhiệm

4

Thị trường tài chính Việt Nam: Hướng tới sự ổn định

2014-2015

Chủ nhiệm

5

Thị trường tài chính Việt Nam trong bối cảnh gia nhập AEC

2015-2016

Tham gia

6

Nghiên cứu các hình thức tự chủ cho các trường thành viên ĐHQG HCM

2016

Tham gia

7

Báo cáo thường niên thị trường tài chính 2016: Lạm phát và lạm phát kỳ vọng

2016-2017

Chủ nhiệm


5. Liên hệ
Email: sonth@uel.edu.vn; điện thoại: 028 37 244 555 – ext 6671

6. Hội thảo
- Vietnam International Conference in Finance (VICIF) 2015, Hochiminh, June 2015. Co-author of paper “Factors affecting bank risk: evidence in South East Asian countries”
- Vietnam International Conference in Finance (VICIF) 2016, Danang, June 2016. Co-author of paper “Fianancial instability and economic growth of ASEAN”
- Vietnam International Conference in Finance (VICIF) 2017, Hanoi, June 2017. Co-author of paper “Corruption and the soundness of banking system of Mid-income countries.”
HỢP TÁC

Tổng truy cập: 771,194

62,906