Truy cập cơ sở dữ liệu kinh tế - tài chính (IMF, World Bank và Thomson Reuters) (13/11/2017)

Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Tài chính đã hệ với IMF và World Bank để được sử dụng cơ sở dữ liệu của hai tổ chức này

Truy cập dữ liệu World Bank và IMF (26/09/2017)

Truy cập dữ liệu World Bankk và IMF

Báo cáo thường niên thị trường tài chính VN 2016 (26/09/2017)

LẠM PHÁT và LẠM PHÁT KỲ VỌNG

Video Seminar 4/2016 (01/04/2016)

Seminar "How to replicate a research paper" (26/06/2015)

Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Tài chính sẽ phối hợp với thành viên VFAI tổ chức buổi seminar với chủ đề: How to replicate a research paper

HỢP TÁC

Tổng truy cập: 743,966

152,183