Nguyễn Thanh Liêm

ThS. Nguyễn Thanh Liêm
Nghiên cứu viên Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Tài chính

1. Giới thiệu
NCS. ThS. Nguyễn Thanh Liêm công tác tại Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Tài chính, Đại học Kinh tế - Luật. ThS. Liêm đã tốt nghiệp thạc sĩ ngành Tài chính – Kế toán tại đại học Bangor, Anh (distinction grade) với chủ đề về xếp hạng tín dụng chính phủ của 3 tổ chức S&P, Moody và Fitch. ThS. Liêm đã tham gia chương trình NCS tại đại học Goethe ở Frankfurt, và hiện tại là NCS tại đại học Kinh tế - Luật, chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng. Các chủ đề quan tâm nghiên cứu: tài chính doanh nghiệp, xếp hạng tín dụng doanh nghiệp, quản trị doanh nghiệp (corporate governance), rủi ro thanh khoản ngân hàng...

2. Các chủ đề nghiên cứu
- Tài chính doanh nghiệp, cấu trúc vốn, cấu trúc kỳ hạn nợ và hiệu quả doanh nghiệp
- Quản trị rủi ro ngân hàng, phát triển thị trường tài chính
- Quản trị doanh nghiệp

3. Các công trình xuất bản
1) Nguyễn Thanh Liêm, Nguyễn Đình Thiên, Dương Như Hùng. Hiệu quả đầu tư theo ngành tại Việt Nam, Tạp chí Phát triển khoa học & công nghệ, 2015
2) Nguyễn Thanh Liêm, Phạm Chí Khoa. Cấu trúc thu nhập, cấu trúc vốn, cạnh tranh ngân hàng và bất ổn kinh tế. Tạp chí Phát triển khoa học & công nghệ, 2015
3) Hoàng Công Gia Khánh, Nguyễn Đình Thiên, Nguyễn Thanh Liêm. Nghiên cứu mối quan hệ liên kết của thị trường chứng khoán các quốc gia ASEAN. Tạp chí Công nghệ Ngân hàng, 2015
4) Nguyễn Thanh Liêm, Nguyễn Thị Cành, Trần Hùng Sơn. Determinants of capital structure of listed firms in Vietnam: A quantile regression approach.  Journal of Economic Development, 2017
5) Trần Hùng Sơn, Nguyễn Thanh Liêm, Trần Thanh Thuý Ngọc. Ổn định tài chính, tăng trưởng và biến động kinh tế các nước ASEAN. Tạp chí Công nghệ Ngân hàng, 2016.
6) Trần Hùng Sơn, Nguyễn Thanh Liêm, Hoàng Trung Nghĩa. Factors affecting bank risk-taking: Evidence from Southeast Asian countries. Journal of Economic Development, 201
7) Trần Hùng Sơn, Nguyễn Thanh Liêm, Nguyễn Quỳnh Các Mai. Corruption and the soundness of banking systems in middle-income countries. Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ, 2018
8) Nguyễn Thanh Liêm, Nguyễn Thị Cành. Cấu trúc kỳ hạn nợ các doanh nghiệp niêm yết Đông Nam Á. Tạp chí Kinh tế Huế, 2018.

4. Các dự án nghiên cứu từng tham gia
- Cổ phần hóa DN, đề tài loại B, Đại học Quốc gia HCM
- Tự chủ đại học, đề tài loại B, Đại học Quốc gia HCM
- Báo cáo thường niên đại học Kinh tế - Luật 2014-2017, đề tài loại C

5. Hội thảo
Nguyễn Thanh Liêm, Trần Hùng Sơn, Nguyễn Quỳnh Các Mai. Corruption and the soundness of banking systems in middle-income countries VICIF, Đà Nẵng, 2017

6. Liên hệ
Email: liemnt@uel.edu.vn

7. Sơ yếu lý lịch
Curriculum Vitae: CV.NguyenThanhLiem.En.doc
Lý lịch khoa học: LyLichKhoaHoc.NguyenThanhLiem.doc

HỢP TÁC

Tổng truy cập: 763,241

223,868