Nguyễn Đình Thiên

1. Giới thiệu
ThS. Nguyễn Đình Thiên công tác tại Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Tài chính, Đại học Kinh tế - Luật. ThS. Thiên đã tốt nghiệp thạc sĩ ngành Tài chính – Ngân hàng tại đại học Mở, TpHCM với nghiên cứu về ứng dụng logic mờ (fuzzy logic) trong đán giá xếp hạng tín dụng doanh nghiệp Việt Nam. Các chủ đề quan tâm nghiên cứu: quản trị rủi ro tài chính, xếp hạng tín dụng doanh nghiệp,chứng khoán phái sinh.

2. Các chủ đề nghiên cứu
- Xếp hạng tín nhiệm.
- Quản trị rủi ro tài chính
- Chứng khoán phái sinh

3. Các công trình xuất bản
1) Nguyễn Thanh Liêm, Nguyễn Đình Thiên, Dương Như Hùng. Hiệu quả đầu tư theo ngành tại Việt Nam, Tạp chí Phát triển khoa học & công nghệ, 2015
2) Hoàng Công Gia Khánh, Nguyễn Đình Thiên, Nguyễn Thanh Liêm. Nghiên cứu mối quan hệ liên kết của thị trường chứng khoán các quốc gia ASEAN. Tạp chí Công nghệ Ngân hàng, 2015
3) Võ Hồng Đức, Nguyễn Đình Thiên (2014), “Phân loại ngân hàng thương mại bởi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam qua lăng kính lý thuyết mờ, Tạp chí Công nghệ Ngân hàng, Số 94+95, trang 18 – 31.
4) Võ Hồng Đức, Nguyễn Đình Thiên (2013), “Đánh giá hiệu quả và tính ổn định của ngân hàng thương mại qua lăng kính phân tích tài chính”, Tạp chí Công nghệ Ngân hàng, Số 90, trang 28 – 38.
5) Võ Hồng Đức, Nguyễn Đình Thiên (2013), “Xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam sử dụng lý thuyết mờ”, Tạp chí Phát triển kinh tế - Số 269, trang 20 – 32.

4. Các dự án nghiên cứu từng tham gia 
- Cổ phần hóa DN, đề tài loại B, Đại học Quốc gia HCM
- Tự chủ đại học, đề tài loại B, Đại học Quốc gia HCM
- Báo cáo thường niên đại học Kinh tế - Luật 2014-2017, đề tài loại C

5. Email: thiennd@uel.edu.vn

6. Hội thảo
- Dung Tien Nguyen, Son P. Nguyen, Thien Dinh Nguyen, Uyen H. Pham (2018).  On a new calibrated mixture model for a density forecast of the VN30 Index . International Econometric Conference of Vietnam ECONVN'2018, Ho Chi Minh City, BUH. 
- Son Nguyen, Uyen Pham and Thien Nguyen (2018). On a generalized method of combining predictive distributions for stock market index. IUKM 2018

7. Sơ yếu lý lich
- Lý lịch khoa học: LyLichKhoaHoc.NguyenDinhThien.201705.doc


HỢP TÁC

Tổng truy cập: 763,245

223,872